2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

Extract


2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

2008 9 18 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 250/1

I

(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 889/2008

2008 m. rugsėjo 5 d.

kuriuo nustatomos issamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos irekologiskų produktų zenklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, zenklinimo irkontrolės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsizvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsizvelgdama į 2007 m. birzelio 28 d. Tarybos reglamentą (EB)

Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiskų produktųzenklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1),

ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio antrąją pastraipą,12 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 3 daliesc punktą, 17 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio3 dalies antrąjį papunktį, 21 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio1 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnį,28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio a, b, c beie punktus ir 40 straipsnį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, visų pirma jo III, IV irV antrastinėse dalyse, nustatyti pagrindiniai reikalavimai dėlekologiskų produktų gamybos, zenklinimo ir kontrolėsaugalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose. Reikėtųnustatyti issamias sių reikalavimų įgyvendinimo taisykles.

(2) Naujoms issamioms tam tikrų gyvūnų rūsių, ekologinėsakvakultūros, jūros dumblių ir mielių, naudojamų kaipmaistas ar pasaras, gamybos taisyklėms Bendrijos lygiuparengti reikės daugiau laiko, todėl jos turėtų būti detaliauisdėstytos vėlesnės procedūros metu. Todėl reikia pasalintituos produktus is sio reglamento taikymo srities. Tačiautam tikroms gyvūnų rūsims, akvakultūros produktams irjūros dumbliams turėtų būti taikomos mutatis mutandistiems produktams nustatytos Bendrijos taisyklės dėlgamybos, kontrolės ir zenklinimo pagal Reglamento (EB)Nr. 834/2007 42 straipsnį.

(3) Reikėtų nustatyti tam tikras apibrėztis, siekiant vengtineaiskumų ir garantuoti vienodą ekologinės gamybostaisyklių taikymą.

(4) Ekologinis augalų auginimas pagrįstas augalų maitinimupirmiausia per dirvos ekosistemą. Todėl hidroponikos

taikymas, kai augalai auga laikant jų saknis inertinėjepasarinėje terpėje su tirpiaisiais mineralais ir maistingosiomis medziagomis neturėtų būti leidziamas.

(5) Ekologinis augalų auginimas apima įvairius auginimobūdus ir ribotą trąsų bei mazo tirpumo dirvos gerinimopriemonių naudojimą, tad reikėtų smulkiai apibūdintitokius būdus. Visų pirma reikėtų nustatyti tam tikrųnesintetinių produktų naudojimo sąlygas.

(6) Pesticidų, kurie gali pakenkti aplinkai arba dėl kurių zemėsūkio produktuose gali atsirasti likučių, naudojimas turėtųbūti gerokai apribotas. Reikėtų teikti pirmenybę prevencinėms kenkėjų, ligų ir piktzolių kontrolės priemonėms. Beto, reikėtų nustatyti tam tikrų augalų apsaugos produktųnaudojimo sąlygas.

(7) Ekologiskai ūkininkaujant, pagal Tarybos reglamentą (EEB)Nr. 2092/91 (2) buvo leista aiskiai apibrėztomis sąlygomisnaudoti tam tikrus augalų apsaugos produktus, trąsas,dirvos gerinimo priemones, taip pat tam tikras neekologiskas pasarines zaliavas, pasarų priedus ir pagalbinespasarų perdirbimo priemones bei tam tikrus valymui irdezinfekcijai naudojamus produktus. Siekiant uztikrintiekologinio ūkininkavimo tęstinumą, siuos produktus irmedziagas turėtų būti leidziama toliau naudoti pagalReglamento (EB) Nr. 834/2007 16 straipsnio 3 daliesc punkte pateiktas nuostatas. Be to, siekiant aiskumo, sioreglamento prieduose reikia isvardyti produktus ir medziagas, kurias leista naudoti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91. Ateityje remiantis kitokiu teisiniu pagrindu, būtentReglamento (EB) Nr. 834/2007 16 straipsnio 1 dalimi, siesąrasai ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company