2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 477/2010/ES, kuriuo panaikinamas Tarybos sprendimas 79/542/EEB, sudarantis trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą

 
FREE EXCERPT

2010 6 2 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135/1

LT

I

(Įstatymo galią turintys teisės aktai)

SPRENDIMAI

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 477/2010/ES

2010 m. geguzės 19 d.

kuriuo panaikinamas Tarybos sprendimas 79/542/EEB, sudarantis trečiųjų salių arba jų dalių sąrasą ir nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų sviezią mėsą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, leisti importuoti tam tikrus gyvus gyvūnus ir tam tikrų gyvūnų sviezią mėsą.

(2) Todėl buvo priimtas 1976 m. gruodzio 21 d. Tarybos sprendimas 79/542/EEB, sudarantis trečiųjų salių arba jų dalių sąrasą ir nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų sviezią mėsą

( 4

). Tame sprendime buvo nustatyti sanitariniai reikalavimai, taikytini importuojant į Sąjungą gyvus gyvūnus, isskyrus arklinius, ir tų gyvūnų, įskaitant arklinius, sviezią mėsą, isskyrus mėsos pusgaminius. To sprendimo I ir II prieduose taip pat nustatyti trečiųjų salių arba jų dalių, is kurių į Sąjungą galima importuoti tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų sviezią mėsą, sąrasai ir veterinarijos sertifikatų pavyzdziai.

(3) Priėmus tą sprendimą, tam tikri nauji gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimai buvo nustatyti kituose Bendrijos teisės aktuose, įskaitant 2002 m. gruodzio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias zmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą

( 5 ), 2004 m. balandzio 26 d. Tarybos direktyvą 2004/68/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją

( 6 ), 2004 m. balandzio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

( 7 ), 2004 m. balandzio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

( 8 ),

2004 m. balandzio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti zmonėms, atsizvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą, atsizvelgdami į Europos Komisijos...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL