2007 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 778/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 761/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. liepos 1 d.

 
FREE EXCERPT

L 173/16 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2007 7 3KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 778/20072007 m. liepos 2 d.is dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 761/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje,galiojančius nuo 2007 m. liepos 1 d.EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,atsizvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,atsizvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),atsizvelgdama į 1996 m. birzelio 28 d. Komisijos reglamentą(EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2),ypačį jo 2 straipsnio 1 dalį,kadangi:(1) Komisijos reglamente (EB) Nr. 761/2007 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo2007 m. liepos 1 d.(2) Apskaičiuotam importo muitų vidurkiui ir nustatytammokesčiui skiriantis 5 EUR/t arba daugiau, daromasatitinkamas Reglamente (EB) Nr. 761/2007 nustatytųimporto muitų patikslinimas.(3) Todėl reikėtų atitinkamai is dalies pakeisti Reglamentą(EB) Nr. 761/2007,PRIĖMĖSĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnisReglamento (EB) Nr. 761/2007 I ir II priedai pakeičiami sioreglamento priedu.2 straipsnisSis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 3 d.Sis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 2 d.Komisijos varduJean-Luc DEMARTYZemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius(1) OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytaisKomisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19,p. 11).(2) OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158,2003 6 27, p. 12).(3) OL L 172, 2007 6 30, p. 52.2007 7 3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 173/17PRIEDAS"I PRIEDASProduktų, isvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo2007 m. liepos 3 d.KN kodas Prekių pavadinimas Importo muitas (1)(EUR/t)1001 10 00 Kietieji KVIEČIAI, auksčiausios kokybės 0,00vidutinės kokybės 0,00zemos kokybės 0,001001 90 91 Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai 0,00ex 1001 90 99 Paprastieji KVIEČIAI, auksčiausios kokybės, isskyrus skirtussėjai1002 00 00 RUGIAI 0,001005 10 90 KUKURŪZAI, skirti sėjai, isskyrus hibridus 16,211005 90 00 KUKURŪZAI, isskyrus sėklą (2) 16,211007 00 90 Grūdinis SORGAS, isskyrus hibridus, skirtus sėjai 0,00(1) Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL