2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

 
FREE EXCERPT

2008 9 18 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 250/1

I

(Aktai, priimti remiantis EB ir (arb

 1. Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

  REGLAMENTAI

  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 889/2008

  2008 m. rugsėjo 5 d.

  kuriuo nustatomos issamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos irekologiskų produktų zenklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, zenklinimo irkontrolės

  EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

  atsizvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

  atsizvelgdama į 2007 m. birzelio 28 d. Tarybos reglamentą (EB)

  Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiskų produktųzenklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1),

  ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio antrąją pastraipą,12 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 3 daliesc punktą, 17 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio3 dalies antrąjį papunktį, 21 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio1 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnį,28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio a, b, c beie punktus ir 40 straipsnį,

  kadangi:

  (1) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, visų pirma jo III, IV irV antrastinėse dalyse, nustatyti pagrindiniai reikalavimai dėlekologiskų produktų gamybos, zenklinimo ir kontrolėsaugalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose. Reikėtųnustatyti issamias sių reikalavimų įgyvendinimo taisykles.

  (2) Naujoms issamioms tam tikrų gyvūnų rūsių, ekologinėsakvakultūros, jūros dumblių ir mielių, naudojamų kaipmaistas ar pasaras, gamybos taisyklėms Bendrijos lygiuparengti reikės daugiau laiko, todėl jos turėtų būti detaliauisdėstytos vėlesnės procedūros metu. Todėl reikia pasalintituos produktus is sio reglamento taikymo srities. Tačiautam tikroms gyvūnų rūsims, akvakultūros produktams irjūros dumbliams turėtų būti taikomos mutatis mutandistiems produktams nustatytos Bendrijos taisyklės dėlgamybos, kontrolės ir zenklinimo pagal Reglamento (EB)Nr. 834/2007 42 straipsnį.

  (3) Reikėtų nustatyti tam tikras apibrėztis, siekiant vengtineaiskumų ir garantuoti vienodą ekologinės gamybostaisyklių taikymą.

  (4) Ekologinis augalų auginimas pagrįstas augalų maitinimupirmiausia per dirvos ekosistemą. Todėl hidroponikos

  taikymas, kai augalai auga laikant jų saknis inertinėjepasarinėje terpėje su tirpiaisiais mineralais ir maistingosiomis medziagomis neturėtų būti leidziamas.

  (5) Ekologinis augalų auginimas apima įvairius auginimobūdus ir ribotą trąsų bei mazo tirpumo dirvos gerinimopriemonių naudojimą, tad reikėtų smulkiai apibūdintitokius būdus. Visų pirma reikėtų nustatyti tam tikrųnesintetinių produktų naudojimo sąlygas.

  (6) Pesticidų, kurie gali pakenkti aplinkai arba dėl kurių zemėsūkio produktuose gali atsirasti likučių, naudojimas turėtųbūti gerokai apribotas. Reikėtų teikti pirmenybę prevencinėms kenkėjų, ligų ir piktzolių kontrolės priemonėms. Beto, reikėtų nustatyti tam tikrų augalų apsaugos produktųnaudojimo sąlygas.

  (7) Ekologiskai ūkininkaujant, pagal Tarybos reglamentą (EEB)Nr. 2092/91 (2) buvo leista aiskiai apibrėztomis sąlygomisnaudoti tam tikrus augalų apsaugos produktus, trąsas,dirvos gerinimo priemones, taip pat tam tikras neekologiskas pasarines zaliavas, pasarų priedus ir pagalbinespasarų perdirbimo priemones bei tam tikrus valymui irdezinfekcijai naudojamus produktus. Siekiant uztikrintiekologinio ūkininkavimo tęstinumą, siuos produktus irmedziagas turėtų būti leidziama toliau naudoti pagalReglamento (EB) Nr. 834/2007 16 straipsnio 3 daliesc punkte pateiktas nuostatas. Be to, siekiant aiskumo, sioreglamento prieduose reikia isvardyti produktus ir medziagas, kurias leista naudoti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91. Ateityje remiantis kitokiu teisiniu pagrindu, būtentReglamento (EB) Nr. 834/2007 16 straipsnio 1 dalimi, siesąrasai gali būti papildyti kitais produktais ir medziagomis.Todėl reikia nustatyti atskirą kiekvienos produktų irmedziagų kategorijos būklę naudojant sąrase pateiktąsimbolį.

  (1) OL L 189, 2007 7 20, p. 1. (2) OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

  L 250/2 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2008 9 18

  (8) Taikant holistinį poziūrį į ekologinį ūkininkavimą, gyvūnųauginimas turi būti susijęs su zeme, kurioje uzaugintųgyvūnų mėslas naudojamas auginamiems augalams tręsti.Gyvulininkystė visada reiskia zemės ūkio naudmenųvaldymą, todėl reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią būtųdraudziamas gyvūnų auginimas neturint zemės. Renkantisveisles ekologinėje gyvulininkystėje reikėtų atsizvelgtiį veislių gebėjimą prisitaikyti prie vietos sąlygų, jųgyvybingumą ir atsparumą ligoms, reikėtų skatinti didelębiologinę įvairovę.

  (9) Tam tikromis aplinkybėmis ūkio subjektai dėl sumazėjusiogenų fondo gali susidurti su sunkumais siekiant gautiekologiskai veistų gyvūnų, o tai kliudytų sektoriaus plėtrai.Todėl reikėtų numatyti galimybę veisimo tikslais atveztiį ūkį ribotą neekologiskai uzaugintų gyvūnų skaičių.

  (10) Verčiantis ekologine gyvulininkyste reikėtų uztikrinti, kadyra tenkinami konkretūs gyvūnų elgsenos poreikiai. Siuoatzvilgiu patalpos, kuriose laikomi visų rūsių gyvūnai,turėtų tenkinti atitinkamų gyvūnų poreikius, susijusius suvėdinimu, apsvietimu, erdve ir patogumu, turėtų būtinumatytas pakankamas plotas, kad kiekvienas gyvūnasgalėtų laisvai judėti ir būtų vystoma natūrali socialinėgyvūno elgsena. Reikėtų nustatyti konkrečias laikymopatalpose sąlygas ir ūkininkavimo tvarką tam tikrų gyvūnų,įskaitant bites, atzvilgiu. Sios specialiosios laikymo patal-pose sąlygos turėtų uztikrinti aukstą gyvūnų gerovės lygį,o tai yra ekologinės gyvulininkystės prioritetas, todėl galineapsiriboti vien Bendrijos gerovės standartais, kurietaikomi ūkininkavimui apskritai. Ekologinės gyvulininkystės veikla turėtų uzkirsti kelią pernelyg sparčiam naminiųpauksčių auginimui. Todėl reikėtų nustatyti specialiąsiasnuostatas, kad būtų isvengta intensyvaus auginimo būdųtaikymo. Visų pirma naminiai pauksčiai turi būti auginami,kol pasieks minimalų amzių, arba turi būti auginamos lėtoaugimo naminių pauksčių rūsys, kad bet kuriuo atvejunebūtų paskatų taikyti intensyvaus auginimo būdus.

  (11) Daugeliu atveju gyvūnai turėtų nuolat turėti galimybęganytis diendarziuose esant palankioms oro sąlygoms, irtokios lauko aikstelės is principo turėtų būti parengtospagal tinkamą rotacijos sistemą.

  (12) Siekiant vengti gamtinių isteklių, kaip antai dirva ir vanduo,uztersimo maistingosiomis medziagomis, reikėtų nustatytididziausią leistiną mėslo naudojimo vienam hektarui irgyvūnų skaičiaus vienam hektarui ribą. Si riba turėtų būtisusieta su azoto kiekiu mėsle.

  (13) Suzalojimai, keliantys stresą, zalą, ligą ar gyvūnų kančias,turėtų būti uzdrausti. Tačiau ribotomis sąlygomis gali būtileidziama atlikti konkrečius tam tikroms gamybos rūsims,gyvūnų ir zmonių saugumui svarbius veiksmus.

  (14) Gyvūnai turėtų būti seriami zole ir pasarais, pagamintaispagal ekologinio ūkininkavimo taisykles, pageidautinapagamintais savo ūkyje, atsizvelgiant į gyvūnų fiziologiniusporeikius. Be to, siekiant tenkinti pagrindinius gyvūnųmitybos reikalavimus, aiskiai apibrėztomis sąlygomis galiprireikti naudoti tam tikrus mineralus, mikroelementus irvitaminus.

  (15) Esami regioniniai ekologiskai auginamų atrajotojų galimybės gauti būtinus A, D ir E vitaminus su savo pasaro racionuskirtumai, kuriuos lemia klimatas ir turimi pasaro saltiniai,kaip manoma, isliks, todėl reikėtų leisti skirti atrajotojamstokius vitaminus.

  (16) Gyvūnų sveikatos valdymas turėtų būti daugiausia pagrįstasligų profilaktika. Be to, turėtų būti taikomos specialiosiosvalymo ir dezinfekcijos priemonės.

  (17) Profilaktinis chemiskai susintetintų alopatinių vaistų naudojimas ekologiskai ūkininkaujant neleistinas. Tačiau jeigyvūnui dėl ligos ar suzeidimo būtinas skubus gydymas,chemiskai susintetintų alopatinių vaistų naudojimas turėtųbūti apribotas iki griezto minimumo. Be to, siekiantgarantuoti vartotojams ekologinės gamybos vientisumą,turėtų būti įmanoma imtis ribojančių priemonių, kaip antaidukart padidinti islauką po chemiskai susintetintų alopatinių vaistų naudojimo.

  (18) Turėtų būti nustatytos specialiosios taisyklės dėl ligųprofilaktikos ir veterinarinio gydymo bitininkystėje.

  (19) Reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią pasarus ar maistoproduktus gaminantys ūkio subjektai atsizvelgtų į atitinkamas procedūras, pagrįstas sistemingu svarbiausių perdirbimo etapų nustatymu siekiant uztikrinti, kad pagamintiperdirbti produktai atitinka ekologinės gamybos taisykles.

  (20) Norint uztikrinti tam tikrų perdirbtų ekologiskų maistoproduktų ir pasarų gamybą, reikia tam tikrų neekologiskųproduktų ir medziagų. Vyno perdirbimo taisyklėmssuderinti Bendrijos lygiu reikės daugiau laiko. Todėl vynogamybai naudojami minėti produktai turėtų būti neįtraukiami, kol, taikant vėlesnę procedūrą, bus nustatytosspecialiosios taisyklės.

  (21) Ekologiskiems maisto produktams perdirbti, pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 buvo leidziama aiskiai apibrėztomis sąlygomis naudoti tam tikras ne zemės ūkio kilmėssudedamąsias dalis, tam tikras pagalbines maisto perdirbimo priemones ir tam tikras zemės ūkio kilmėsneekologiskas sudedamąsias dalis. Siekiant uztikrinti ekologinio ūkininkavimo tęstinumą, pagal Reglamento (EB)Nr. 834/2007 21 straipsnio 2 dalyje pateiktas nuostatastoliau leidziama naudoti tokius produktus ir medziagas. Be

  2008 9 18 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 250/3

  to, siekiant aiskumo, reikia sio reglamento prieduoseisvardyti produktus ir medziagas, kuriuos leidziama naudotipagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91. Ateityje remiantiskitokiu teisiniu pagrindu, būtent Reglamento (EB) Nr. 834/2007 21 straipsnio...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL